دستهای خالی

دستهایم خالی اند...

جای خالی دست او را هیچکس برایم پر نمیکند....

راست میگفت"شاملو":

"دست خالی را باید بر سر کوبید..."

/ 1 نظر / 10 بازدید